środa, 26 listopada 2014

"WSCHÓD" KONTRA "ZACHÓD" - DWIE POTĘGI ZE ZWRÓCENIEM UWAGI NA "WSCHÓD" STASIUKA

 Każdy z nas gdzieś się rodzi. Nie jest to przypadek. Rodzimy się w konkretnej kulturze. Rodzimy się i tam dojrzewamy jako ludzie. Nie trzeba być antropologiem czy innym specem od człowieka, kultury by wiedzieć , że istnieje "Wschód" i "Zachód". Zachód to jest to lepsze, mamy wszystko podane na tacy, rozpieszczeni ludzie Zachodu. Co my wiemy o życiu? Nie jesteśmy hindusami i nie rozumiemy tej wiary, kastowości. Nie pojmujemy przemocy, kastracji.
    
Wschód dla Zachodu jest egzotyką i odwrotnie. Myślę jednak, ze bardziej Zachód potrzebuje Wschodu. Teraz Wschód kojarzy się nam z Rosją. I właśnie Stasiuk opisuje podróż do Rosji i Chin. Ale jest to inny rodzaj podróży. Na początku Stasiuk zaznacza, że do Rosji wcale nie chce jechać mimo, że ma zaproszenie i, że w Rosji jest czytany. Podoba mi się szczerość i otwartość Stasiuka.
I przemyślenia, które pokazują jak bardzo ważne jest to skąd pochodzimy. Jak bardzo ważne jest to KIM JESTEŚMY? GDZIE ŻYJEMY? GDZIE UMRZEMY?
Stasiuk podczas podróży na Wschód szuka siebie. Książkę czyta się i zachwyca choć okładka jest minimalistyczna, nie ma żadnych zdjęć. Stasiuk nie udaje "mędrca" ani "wszechwiedzącego". Jest nostalgiczny i tęskni za dzieciństwem. Nie próbuje odpowiedzieć na te pytanie. Pokazuje "Wschód" i rozważa dlaczego ludzie jeżdżą na "Wschód". Dlaczego pragniemy tego "innego świata" czy "innej kultury". Teraz temat Rosji jest na czasie. I książka jest na czasie. Warto ją przeczytać. I dopiero wtedy pojechać na Wschód ale najpierw wyobraźmy sobie naszą podróż na Wschód. Co by nas zainteresowało podczas tej podróży? Dlaczego chcemy tam jechać?
Stasiuk nie wypiera się Boga ale do końca nie wiemy czy wierzy czy nie. Wiemy, że kiedy chce wrócić do wspomnień słucha Radia Maryja. Nuci. Nie ma w tym nuty ironii. Jest tęsknota za tym skąd pochodzimy? Dzisiaj śnił się mi mój kuzyn, którego nigdy na żywo nie widziałam.
Mieszka w...W moim snie wracał On do Polski. Być może ten sen spowodowany był lekturą.
Przeczytajcie Stasiuka, czytajcie i podążajcie z nim w podróż. To dobry towarzysz.


"EAST" CONTRA  "WEST" - TWO POWERS  WITH A FOCUS ON "EAST" STASIUKEach of us is born somewhere. This is not the case. We are born in a particular culture. We are born and mature as people there. No need to be an anthropologist or another man for man, culture to know that there is an "East" and "West". West it is better, we have all served on a tray, spoiled Westerners. What we know about life? There are Indians and we do not understand that faith, caste. Do not understand violence, castration.
East to West is exotic and vice versa. However, I think the more the West needs the East. East now we associate with Russia. I just Stasiuk describes a trip to Russia and China. But this is a different kind of journey. At the beginning of Stasiuk notes that Russia does not want to go even though it is an invitation and that Russia is read. I like honesty and openness Stasiuk.

I think that shows how important it is where we come from. How much important is WHO ARE WE? WHERE WE LIVE? WHERE die?

Stasiuk during a trip to the East looking at each other. The book reads and impresses even the cover is minimalist, there are no pictures. Stasiuk fail "sage" or "all-knowing". It is a nostalgic and longing for childhood. Do not try to answer these questions. Shows the "East" and consider why people go to the "East". Why do we want this "other world" or "different culture". Now about Russia is on time. And the book is timely. It is worth to read it. And only then go to the East but imagine our first trip to the East. What would have interested us on this trip? Why do we want to go there?

Stasiuk does not deny God but by the end we do not know whether he believes it or not. We know that when he wants to go back to the memories of listening to Radio Maria. Nucl. There is irony in this note. Longing for this where we come from? Today I dreamed my cousin, who never live not seen.

Lives in ... In my dream he returned to Polish. Perhaps this was due to sleep reading.

Stasiuk read, read and just follow him on a journey. It is a good companion.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz