poniedziałek, 1 grudnia 2014

NIEBO ISTNIEJE NAPRAWDĘ CZYLI TAJEMNICA ISTNIENIA/ HEAVEN IS FOR REAL - THE SECRET OF EXISTE!

  Tajemnica istnienia to odwieczna zagadka. Dziś modnie jest być ateistą. Ja nie jestem ateistką wiec jestem niemodna. Film, który obejrzałam czyli "Niebo istnieje naprawdę" to film nieco może przesłodzony. Mamy amerykańską rodzinę.Owa rodzina po prostu się kocha. Pastor, który codziennie mówi o Bogu (Todd) i jego żona są dowodem,że miłość istnieje. I to może być dla niektórych nudne i nieco naiwne? Ateiści będą się śmiać z tej celebracji Boga.
      Bohaterem jest Colton. Mały chłopczyk, syn pastora. Podczas operacji wyrostka spotyka się On z Jezusem. Ateiści mają w tym momencie ubaw! Raczej nie wierzą w autentyczność tej historii.
Colton opowiada ojcu co widział podczas operacji. I tu zaczyna się problem. Todd przestaje wątpić w swoją wiarę. Zaczyna szukać odpowiedzi. Czy Bóg, w którego wierzy istnieje? Czy On wierzy w tego Boga? Historia jest bardzo naiwna ale też wzruszająca. Daje nadzieję na to, że istnienie ma sens.
Warto obejrzeć ten film. Ateiści także- niech się śmieją? Kto im broni?
Film pokazuje, że wartości zawsze wygrają. Brak wiary to lęk w człowieku.
Czy niebo istnieje?


HEAVEN IS FOR REAL???

he mystery of the eternal mystery of existence. Today it is fashionable to be an atheist. I am not an atheist so I'm out of fashion. The film, which I watched or "Heaven is real" is a film some may luscious. We rodzinę.Owa American family simply love. Pastor, who speaks of God every day (Todd) and his wife are the proof that love exists. And it can be for some boring and a bit naive? Atheists will laugh at this celebration of God.

       Colton is a hero. A small boy, the son of a pastor. During appendectomy He meets with Jesus. Atheists have at this point a ball! Rather not believe in the authenticity of the story.

Colton tells his father what he had seen during the operation. Then comes the problem. Todd cease to doubt his faith. Begins to look for answers. Is God in whom he believes exist? Does he believe in this God? The story is very naive but also touching. This gives hope that there is no meaning.

It is worth to see this movie. Atheists lasts to get let out a laugh? Who's the gun?

The film shows that the values always win. Lack of faith is fear in man.

Does heaven exist?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz