niedziela, 11 maja 2014

"CRISTIADA" CZYLI WIARA I NADZIEJA I MIŁOŚĆ- CZŁOWIEK NIE POJMUJE ALE WIE. KAŻDY KRAJ MA SWOJĄ RWANDĘ!!!""CRISTIADA"- A MAN DON'T UNDERSTAND BUT STILL BELIEVE, EVERY COUNTRY HAS HIS OWN RWANDA!!!

"Gość Niedzielny" uczynił mi prawdziwą ucztę. Wreszcie obejrzałam film, o którym tak wiele słyszałam. Najbardziej piękne w tym filmie a zarazem bolesne jest to,że to film oparty na faktach. Ogromny szacun dla Deana Wrighta za zrobienie filmu nie tylko o wierze.
        Meksyk. Odwiedzany przez papieża Jana Pawła II i Benedyka XVI którzy uczynili świętymi bohaterów Cristiady.
A kim są bohaterowie "Cristiady"? Ksiądz- generał, postać nietuzinkowa. Kapłan i broń pozornie sprzeczne moce a jednak Ojciec Vega (Santiago Carbera)  to postać niejednowymiarowa. Kolejny bohater to Enrique Gorostieta (Andy Garcia). Generał, odważny dowódca mający problemy z alkoholem. Poznajemy go jako ateistę, kochającego ateistę mającego u swego boku mądrą i piękną żonę Tulitę (Eva Longoria) i dwie piękne córki. I kolejny, jeden z wielu bohaterów to Jose. Jego dojrzała wiara może być symbolem naszych wewnętrznych słabości. 
                Problemem ludzkości jest brak wiary i lęk przed śmiercią. Ale wiara zawsze jest i zawsze będzie. Nikt tak naprawdę nigdy nie obalił istnienia Boga choć ateiści bardzo o tym marzą. 
Nikt tak naprawdę nie zrozumiał do końca istnienia. Miłość. Warto się nią w życiu kierować, bo o niej mówi właśnie Jezus Chrystus. Dziś jesteśmy tchórzami. Coraz trudniej wierzyć w Boga. 
Ateiści obejrzyjcie "Cristiadę"!!!
I nie tylko ateiści. To film o tym,że nic nie pokona wiary, żadna polityka ani nic. 
Bóg jest a ty jesteś człowiekiem. Warto o tym pamiętać. 
A wojna zawsze jest i będzie. Wojna i chaos w nas samych. 
Początek. Koniec. Akt odwagi aby żyć i aby walczyć o siebie i o miłość. 
Miłość też zawsze będzie tylko musimy ją odkryć w sobie i dawać
ją innym. To już trudniejsza sztuka ale każdy akt miłości czyni nas odrobinę lepszymi ale niedoskonałymi ludźmi. "Pan Bóg kule nosi" to jedno z wielu przesłań w tym filmie. 
Może i nosi kule ale chce miłości wokół. 
Miłości- niepojętej, cichej, szczerej.
WSZYSTKO MI WOLNO ALE JA NICZEMU NIE ODDAM SIĘ W NIEWOLĘ
(1 Kor, 6,12) 
 Warto zawsze być sobą. Warto odważnie kroczyć i nie bać się życia.
Nie bać się być zarówno słabym jak i silnym. 
Bóg uczy nas kochać- Nie każdy niestety to pojmuje. Walczy z nim. 
Nie bójcie się wierzyć ani mieć własnego zdania!
wszystko w naszym życiu zależy od nas samych.
Trzeba tylko w siebie spojrzeć. Ocenić. Skrytykować.
Uszanować.


UK VERSION


 " Sunday Visitor " has made me a real treat . Finally watched the movie , which I've heard so much . The most beautiful in the film and also painful is that it is a film based on the facts . Huge Respect for Dean Wright for making a film not only about faith . Mexico. Visited by Pope John Paul II and XVI Benedykt who made sacred heroes Cristiady .And who are the heroes of " Cristiady " ? Father - General , the figure uncommon . Priest and weapons apparently contradictory forces and yet the Father Vega ( Santiago Carber ) is a form of niejednowymiarowa . Another hero is Enrique Gorostieta ( Andy Garcia ) . General , a brave commander having problems with alcohol . We know him as an atheist , an atheist who loves having at his side, wise and beautiful wife Tulita ( Eva Longoria ) and two beautiful daughters. And again, one of the many heroes to Jose . His mature faith can be a symbol of our internal weaknesses.
     The problem of humanity is lack of confidence and fear of death. But faith always is and always will be. Nobody really never refuted the existence of God but atheists really the dream .Nobody really understood until the end of existence. Love . It is guided her life because of it says is Jesus Christ . Today, we are cowards . It is increasingly difficult to believe in God .
 Atheists View of "Cristiada, the movie"!And not just atheists. It's a film that nothing beats the faith, no politics or anything. God is and you're the man. It is worth remembering. A war always is and will be. War and chaos in ourselves. The Beginning. The end. Act of courage to live and to fight for myself and love. Love can always just have to discover it for yourself and give it to others. It's difficult art but every act of love makes us a little better but imperfect people. "God disposes" is one of many messages in the film. Maybe bears balls but wants love around. Love-incomprehensible, quiet, sincere.
ME NOT EVERYTHING BUT I CAN BUT  I WILL NOT GIVE ANYTHING  TO SLAVERY (1 Corinthians 6:12)
 It should always be yourself. It boldly stride and not be afraid of life. Do not be afraid to be both weak and strong. God teaches us to love-unfortunately not everyone understands it. He fights with him.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz