sobota, 8 listopada 2014

"DZIEŃ DOBRY KOCHAM CIĘ" "GOOD MORNING I LOVE YOU"-COMEDY WITH OUR BASIA FROM OPOLE -THERE IS NO CRAZY OF IT BUT NICE-KOMEDIA Z NASZĄ OPOLSKĄ BASIĄ CZYLI SZAŁU NIE MA ALE JEST MIŁO

  Przychodzi taki czas kiedy chodzi się na komedie romantyczne. Komedie służą przede wszystkim psychologii pozytywnej. Mają na celu poprawić humor zwłaszcza kobietom. Mężczyźni w romantycznych komediach są zazwyczaj wyjątkowi, mają powodzenie.
Taki już urok komedii o miłości czyli paradoksalnie o najtrudniejszym z uczuć na tym świecie.
Na "Dzień dobry kocham Cię" poszłam z ogromnym entuzjazmem.
Komedia to czasem niezły antydepresant.
      Przejdźmy do filmu. Otóż film jest zabawny i ciepły ale niestety przy całej sympatii do Basi Kurdej Szatan nasza Basia poza M jak miłość i Play'a nie wychodzi. Bardzo lubię tę aktorkę bo ma pozytywną energię. W tym filmie jest jednak jakby powtórzona.
Mamy też lekarza o imieniu Szymon (Aleksy Komorowski), którego wielbią wszystkie pielęgniarki na jego oddziale. Lekarz jeździ na rowerze. I ma fajnego kolegę, który wprowadza do filmu humor.
Jest to Paweł Domagała czyli Lucjan. I wprowadza do tej komedii dużą dawkę humoru być może bez niego tej komedii w ogóle by nie było. Byłby to raczej ciągnący się nudny dramat.
Czasem komedia się ciągnie. Dłuży i za bardzo przypomina kino amerykańskie. Hollywoodzkie.
Warszawa to nie Warszawa tylko Nowy York. Każdy w tej Warszawie ma pieniądze, pracę.
nic dodać nic ująć. Ogólnie jest śmiesznie, koniec jest oczywiście znany i przewidywalny.
Komedia nie odkrywa nic nowego ale poprawia nastrój.
 
 
Ta komedia jest za mało Polska. Brakuje w niej polskich realiów , jest wręcz przerysowana.
Bohaterowie są skrajni- Albo zbyt bogaci. Ale nawet Ci mniej bogaci wydają się bardzo bogaci.
Poza tym nasza bohaterka spotyka się z milionerem, który okazuje się homoseksualistą. W tej roli Łukasz Garlicki. A kocha Go Ivo (Maciej Musiał). Oczywiście jedyne co tłumaczy brak miłości do głównej bohaterki to homoseksualizm. Plusem jest to, że podkreśla się fakt iż Basia jest jak co trzecia kobieta na ulicy.  Chodzi o fakt iż kobieta straciła tożsamość i indywidualność. I nie tylko kobiety. Ludzie. Dlatego miłość to wyjątkowe uczucie.
 
 
 
UK VERSION
 
There comes a time when it comes to romantic comedies. Comedies are primarily positive psychology. They aim to improve the mood especially women. The men in romantic comedies are usually exceptional, they have success.
Such is the charm of the movie is a love that is paradoxically the most difficult feelings about the world.On "Hello I love you" went with great enthusiasm.
Comedy is sometimes good antidepressant.
 Let's get to the movie. Well, the movie is funny and warm but unfortunately the whole sympathy for Satan Kurdej Basia Basia our outside M as love and play does not go. I really like this actress because she has positive energy. In this film, however, if repeated.
We also have a doctor named Simon (Alexei Komorowski), which is worshiped by all the nurses on the ward. Doctor rides a bike. And a cool friend who introduces the film humor.
This is Paul Domagala or snapper. And this comedy introduces a large dose of humor, perhaps without him this comedy in general anyway. This would be a rather boring drama stretching.
Sometimes comedy goes on. Drag on and too much like the American cinema. Hollywood.Warsaw is not a Warsaw it's New York. Everyone in this Warsaw has money, a job.
Nothing more nothing less. Overall this is ridiculous, the end is of course well known and predictable.
Comedy does not reveal anything new but improves mood
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz